FANDOM


Pangasinan Hymn or Luyag ko tan Yaman is the Provincial Anthem of Pangasinan

Lyrics:

Sekder ka tan Dayew mi Pangasinan ya pinabli Deen mo tan iyaliguas Piugagep ko lawas

Diad pusok Pangasinan Agka nalingwanan Luyag ko ya nianakan Peteg ta kan yaman

Matuwan aliguas mo natay aneng-aneng la Pasimbaloy gimapo la Say pankakasakey natay nalilikna Lapud pananablid sika

Say dayat mon napnoy dakep tan say yaman Sekder na kapalandeyan Kareenan tan santing mo Pangasinan Pablien tan lawas bantayan

Lawas takan itanduro Pangasinan Aroen ko tan bayuboan Panangampupom ya walan abangonan Ikikinon kod siopa man Pangasinan,luyag mi tan yaman

This article uses material from the Wikipedia article Luyag ko tan Yaman (Pangasinan Hymn), that was deleted or is being discussed for deletion, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author(s): Ascii002 Search for "Luyag ko tan Yaman (Pangasinan Hymn)" on Google
View Wikipedia's deletion log of "Luyag ko tan Yaman (Pangasinan Hymn)"
Wikipedia-logo-v2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.