FANDOMEstimated populations of historical cities over time.

Neolithic settlements

Town 7000 BCE 6000 BCE 5000 BCE 4000 BCE 3800 BCE 3700 BCE
'Ain Ghazal 2,500[1]
Beidha 1,000[2]
Çatalhöyük 1,650 - 10,000[3]
2,500[1]
1,000[2]
3,000[2]
Jericho 400 - 2,000[3]
Sesklo 3,000-4000[4]
Dobrovody 10,000[5][6][7]
Maydanets 10,000[8]
Talianki 10-15,000[9]
Tell Brak 4,000[2] 5,000[2]
Uruk 5,000[2]

Bronze Age

Table 1: 3700-2600 BCE
City 3700 BC 3400 BC 3100 BC 2800 BC 2600 BC
Adab 11,000 [10]
Anshan 10,000 [10] 10,000 [10]
Bad-tibira 16,000 [10]
Eridu 6,000-10,000 [10]
Habuba Kabira 6,000-8,000 [10]
Harappa 35,000 [11]
Kish 40,000 [10]
Lagash 40,000 [12]
Larak/Larsa 10,000 [10] 10,000 [10]
Memphis 30,000 [13]
Mohenjo-daro 41,250 [11]
Nekhen 5,000-10,000 [10]
Nippur 13,000 [10]
Shahr-i Sokhta 20,000 [1]
Shuruppak 20,000 [10]
Suheri 13,000 [10] 10,000 [10]
Susa 8,000[2]
Tell Brak 8,000[2] 22,000 [10] 20,000 [10]
Umma 26,000 [10]
Ur 6,000 [10]
Uruk 8,000[2]
14,000 [10]
20,000 [10] 40,000 [12]

50,000 [10]

80,000 [10] 80,000 [12]
Table 2: 2500-1200 BCE
City 2500 BCE 2300 BCE 2000 BCE 1800 BCE 1600 BCE 1360 BCE 1200 BCE
Adab 13,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10]
Akkad 36,000 [10]
Amarna 30,000 [14]
Anshan 10,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10]
Avaris/Pi-Ramses 100,000 [12][14] 160,000 [12]
Babylon 65,000[2] 60,000 [14] 80,000[2]
Caral 3000 3000 3000
Dur-Kurigalzu 40,000 [14] 40,000 [14]
Ebla 30,000 [10]
Erlitou 24,000[2]
35,000 [10]
Harappa 10,000 [10]
Hattushash 37,000 [14] 45,000 [14] 48,000 [14]
Hazor 24,000 [14]
Heliopolis 39,000 [14]
Heracleopolis 23,000 [14]
Isin 40,000 [10] 20,000 [10]

58,000 [14]

Kerma 25,000 [14] 22,000 [14]
Kesh 11,000 [10]
Kish 25,000 [10] 10,000 [10] 40,000 [12]
Knossos 100,000
Lagash 40,000 [10] 10,000 [10] 30,000 [10][12]

37,000 [14]

10,000 [10]
Larak/Larsa 10,000 [10] 40,000 [10] 20,000 [10]
Mari 24,000 [14] 52,000 [14]
Memphis 30,000 [10]
35,000[2]
60,000 [2][10][12] 30,000 [10]

45,000 [14]

22,000 [14] 32,000 [14] 50,000 [14]
Mohenjo-daro 20,000 [10] 20,000 [10] 10,000 [10] 20,000 [14]
Mozah 15,000 [10] 15,000 [10]
Namazga-Tepe 14,000 [10] 14,000 [10]
Nekhen 21,000 [14]
Niniveh 23,000 [14] 33,000 [14]
Nippur 20,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10]

22,000 [14]

Shahr-i Sokhta 20,000 [10] 20,000 [10]
Shuruppak 17,000 [10]
Suheri 10,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10]
Susa 25,000 [10][14] 25,000 [10]
32,000 [14]
25,000 [14]
Taosi 10,000[2] 14,000[2]
Tell Brak 15,000 [10] 15,000 [10]
Tell Churra 20,000 [10]
Tell Leilan 20,000 [10] 20,000 [10]
Thebes 40,000 [10] 40,000 [10]

65,000 [14]

80,000 [2][14] 37,000 [14]
80,000[2]
Umma 34,000 [10] 20,000 [10] 10,000 [10] 20,000 [10]
Ur 60,000[2]
65,000 [14]
Uruk 50,000 [2][10] 75,000[2]
Yinxu (Anyang) 50,000[2]
120,000 [12]
Zabala 10,000 [10] 10,000 [10] 10,000 [10]
Zhengzhou 35,000[2]

Iron Age

Table 1: 1000-400 BCE
City 1000 BCE 900 BCE 800 BCE 700 BCE 650 BCE 600 BCE 500 BCE 430 BCE 400 BCE
Anuradhapura 48,000 [14][15]
Anyi 100,000 [12] 100,000 [12]
Athens 155,000 [14]
Ayodhya 38,000 [15]
Babylon 100,000[16]

45,000 [15]

47,000 [15] 60,000 [14] 125,000[2] 150,000[2] 200,000 [14] 150,000[2]
Benares 54,000 [15]
Calah / Nimrud 50,000 [15]
Chicheng 24,000 [15]
Cuicuilco 31,000 [15]
Ecbatana 90,000 [15]
Haoqing / Chang'an / Xi'an 100,000 [16]

55,000 [15]

125,000 [12] 55,000 [15]

125,000 [12]

33,000 [14][15]
Hastinapur 30,000 [15] 42,000 [15]
Jerusalem 40,000 [15]
Kerch 33,000 [15]
Kingchow 20,000 [15] 43,000 [15]
Kalḫu (Nimrud) 75,000[2]
Kosambi 55,000 [15]
Kweiteh / Shangqiu 21,000 [15]
Linzi 55,000[2]
100,000 [12]
80,000 [15]
100,000 [12]
65,000[2]
100,000 [12]
80,000[2]
100,000 [12]
60,000 [15]
200,000 [12]
100,000[2]
200,000 [12]
Luoyang 35,000[2]
55,000 [15]
100,000 [17][18]
40,000[2] 45,000[2]
50,000 [15]
55,000[2]
100,000 [12]
70,000 [15]
100,000 [12]
65,000[2]
100,000 [12]
200,000 [12] 100,000 [15]
200,000 [12]
100,000[2]
240,000[12]
Marib 45,000 [15]
Memphis 100,000[16]

35,000 [15]

44,000 [15] 65,000 [14][15] 100,000 [14]
Miletus 50,000 [15]
Niniveh 39,000 [15] 100,000[2] 120,000 [14][15]
Pataliputra / Patna 100,000 [14]
Pyongyang 25,000 [15] 25,000 [15]
Qufu 100,000 [12] 100,000 [12]
Sais 48,000 [15]
Shangqiu 100,000 [12] 130,000 [12]
Sravasti 46,000 [15]
Susa 25,000 [15]
Suzhou 60,000 [15] 100,000 [12]
Syracuse 125,000 [15]
Thebes 120,000 [16]

60,000 [15]
50,000[2]

50,000[2] 60,000 [15]
Vaisali 45,000 [15]
Xiadu 100,000 [12] 100,000 [12] 320,000 [12]

180,000 [15]

300,000 [12]
Xintian 40,000 [15] 100,000 [12]
Xinzheng 100,000 [12]
Xue 75,000 [15]
Yong 100,000 [12]
Table 2: 300 BCE-400 CE
City 300 BCE 200 BCE 100 BCE CE 1 CE 100 CE 200 CE 300 CE 361 CE 400
Alexandria 150,000[2] 300,000 [2][14]

600,000 [12]

400,000[2] 250,000 [15] 125,000 [15]
Antioch 120,000 [14] 150,000 [15] 150,000 [15]
Anuradhapura 68,000 [14][15] 130,000 [14] 72,000 [15]
Anyi 100,000 [12]
Athens 250,000 [14]
Ayodhya 63,000 [15]
Carthage [14] 150,000 100,000
Chang'an / Xi'an 100,000 [12]
250,000[2]
400,000 [14]
375,000[2]
400,000 [12]
246,000 (CE 2) [19]
400,000 [12]
500,000[2]
81,000 [14][15]
100,000 [12]
120,000[2] 140,000[2] 80,000 [15] 100,000 [12]
Chengdu 100,000 [12] 70,000 [15]
Constantinople 300,000 [15]
Ctesiphon 250,000 [15]
Cuicuilco 36,000 [15]
Datong 100,000 [12]
Ephesus 250,000 [20]
400,000 [21]
Izapa 35,000 [15]
Kaveri 59,000 [15]
Linzi 125,000[2]
350,000 [12]
100,000 [12] 100,000 [12] 100,000 [12] 100,000 [12]
Luoyang 125,000[2]
240,000 [12]
60,000 [15] 200,000 [12] 420,000 [12][15] 140,000[2]
250,000 [12]
200,000 [12]
Nanjing 56,000 [15] 78,000 [15] 100,000 [12] 150,000 [15] 300,000 [12]
Paithan 60,000 [15] 84,000 [15]
Patala 73,000 [15]
Pataliputra 350,000 [14] 69,000 [14][15] 150,000 [15]
Peshawar [14] 120,000
Pingcheng 88,000 [15] 200,000[2]
Pyay 69,000 [15]
Qufu 100,000 [12]
125,000[2]
Rome 150,000 [15]
160,000 [14]
400,000[2] 800,000 (CE 2) [12]
1,000,000[2]
450,000 [14]
1,000,000 [2][12]
1,000,000[2] 800,000[2] 750,000 [15] 800,000[2]
Salona 60,000
Seleucia 200,000 [15] 250,000 (CE 2) [14] 150,000 [14]

250,000 [15]

Shangqiu 100,000 [12]
Suzhou 100,000 [12] 66,000 [15] 95,000 [15] 58,000 [15]
Taxila 60,000 [15]
Teotihuacán 60,000-

80,000 [22]

90,000 [15]
Tres Zapotes 30,000 [15]
Ujjain 94,000 [15] 80,000 [15]
Wanxian 100,000 [12]
Xiadu 300,000 [12]
Xianyang 100,000 [12] 300,000 [14]

100,000 [12]

Xinzheng 120,000 [12]
125,000[2]
Xuchang 140,000[2]
Ye 140,000[2] 120,000 [15] 100,000 [12]
Zadar 1,000-2,000 20,000-25,000

Middle Ages

Early Middle Ages: 500-999 CE
City 500 600 622 700 775 800 900
Aleppo 72,000 [15]
Alexandria 94,000 [15] 175,000 [15]
Angkor 90,000 [15]
Anhilpur 80,000 [15]
Antioch 150,000 [15]
Anuradhapura 70,000 [15]
Ayodhya 75,000 [15]
Badami 70,000 [15]
Baghdad 700,000 [13] 175,000[2]
700,000 [15]
2,000,000 [23]
900,000 [12][14]
2,000,000 [23]
Bakhalal 45,000 [15]
Basra 100,000 [15]
Benares 49,000 [15] 59,000 [15]
Carthage 100,000 [15]
Chang'an / Xi'an 95,000 [15]
100,000 [12]
400,000[14]
400,000 [12]
600,000[2]
400,000 [15] 1,000,000 [12] 1,000,000 [12][14][24] 600,000 [15]
800,000 [12]
1,000,000[2]
100,000 [12]
500,000 [15]
750,000[2]
800,000 [14]
Chengdu 94,000 [15] 100,000 [12] 100,000 [12]
Chenla 70,000 [15]
Chunar 72,000 [15]
Constantinople / Istanbul 450,000[2]
400,000 [14]
150,000[2] 350,000 [15] 125,000[2] 225,000 [14] 250,000 [15] 300,000 [14]
Copán 63,000 [15]
Córdoba 160,000 [15] 175,000[2]
200,000 [14]
Ctesiphon 400,000 [15] 500,000 [15]
Dali 100,000 [12]

90,000 [15]

Datong 200,000 [12]
El Tajín 40,000 [15] 40,000 [15] 50,000 [15]
Fanyang (Youzhou) 100,000 [12]
Fustat 100,000 [15] 150,000 [15]
Gao 72,000 [15]
Guangzhou 200,000 [12] 200,000 [12]
Gwalior 65,000 [15]
Jiankang 500,000 [12]
Jinyang (Taiyuan) 100,000 [12] 100,000 [12]
Kannauj 120,000 [15] 80,000 [15] 80,000 [15]
Kanchi 56,000 [15] 70,000 [15] 51,000 [15]
Kyoto 200,000 [14] 200,000 [15]

100,000 [12]

200,000 [12][14]
Lhasa 100,000 [12][15]
Luoyang 200,000 [15]

500,000 [12]

500,000 [12] 200,000 [15] 500,000 [12] 400,000 [12]

300,000 [15]

200,000 [12]

150,000 [15]

Madurai 70,000 [15] 70,000 [15]
Mandsaur 63,000 [15]
Manyakheta 100,000 [15]
Nanjing 500,000 [12]

150,000 [15]

Nara 100,000 [12]
Patna / Pataliputra 74,000 [15]
Prambanan 60,000 [15] 62,000 [15]
Pyay 73,000 [15] 100,000 [15]
Ray 68,000 [15]
Rome 300,000 [14]
Sialkot 85,000 [15]
Suzhou 70,000 [15] 120,000 [12] 100,000 [12] 100,000 [12]

84,000 [15]

100,000 [12]

81,000 [15]

Teotihuacán 125,000 [15][22] 60,000 [15]
Tikal 45,000 [15] 40,000 [15]
Tula 41,000 [15] 50,000 [15]
Wuchang 100,000 [12] 84,000 [15]
Ye 200,000 [12]
Later Middle Ages: 1000-1399
City 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Angkor 200,000 [15] 125,000 [15] 140,000 [15] 150,000 [15]
Anhilpur 100,000 [15] 100,000 [15] 135,000 [15]
Bagan 100,000 [15] 150,000 [15] 180,000 [15] 180,000 [15]
Baghdad 125,000 [14]
1,200,000 [12]
150,000 [15] 250,000[2] 150,000 [14]

1,000,000 [12]

Beijing 130,000 [15] 140,000 [15] 401,000 [15] 400,000 [15]
Cairo 135,000 [14] 150,000 [15] 175,000 [15] 200,000 [15]
250,000[2]
300,000 [15] 400,000 [2][15] 350,000 [15]
Chang'an / Xi'an 118,000 [15] 114,000 [15]
Chunar 66,000 [15]
Constantinople / Istanbul 300,000 [14] 200,000 [15]
250,000[2]
200,000 [15] 150,000 [15]
250,000[2]
100,000 [14]
Córdoba 200,000[2]
450,000 [14]
Cuttack 100,000 [15] 90,000 [15] 90,000 [15]
Dali 100,000 [12]

90,000 [15]

100,000 [15]
Delhi 80,000 [15] 100,000 [15] 125,000 [15]
Dhar 80,000 [15]
Fanyang (Youzhou) 100,000 [12]
Fes 125,000 [15] 160,000 [15] 200,000 [15] 200,000 [15] 150,000 [15] 125,000 [15]
Florence 110,000 [25]
Gaur 60,000 [15] 90,000 [15] 100,000 [15]
Genoa 80,000 [25] 100,000 [26]
Guangzhou 140,000 [15] 150,000 [15] 150,000 [15]
Hangzhou 80,000 [15] 90,000 [15] 145,000 [15]
800,000[2]
255,000 [15]
1,000,000[2]
320,000 [15]
1,000,000[12]
432,000 [15]
800,000[2]
432,000 [15]
Jinzhou 85,000 [15]
Kaifeng 400,000 [12][15]
432,000[14]
1,000,000[2]
442,000 [15]
1,000,000[2]
150,000 [15] 1,000,000 [12]
Kalburgi 70,000 [15]
Kalyan 150,000 [15] 125,000 [15]
Kannauj 72,000 [15] 80,000 [15] 92,000 [15]
Khajuraho (Kalinjar) 50,000 [15]
Khambhat 50,000 [15] 60,000 [15]
Kollam 60,000 [15]
Kyoto 300,000 [14]

175,000 [12]

London [27] 5,000-10,000 10,000-20,000 50,000-100,000 25,000-50,000
Madurai 60,000 [15]
Manyakheta 71,000 [15]
Marrakech 150,000 [15] 150,000 [15] 150,000 [15] 125,000 [15]
Merv 200,000 [15]
Milan 150,000 [25]
Nabadwip 85,000 [15]
Nanjing 130,000 [15] 130,000 [15] 130,000 [15] 95,000 [15]
Nishapur 125,000 [15]
Palermo 150,000 [15]
Paris 80,000 [28]

160,000 [15]

228,000 [15] 215,000 [15]
Polonnaruwa 75,000 [15]
Puri 78,000 [15] 72,000 [15]
Ramavati 75,000 [15]
Rome 100,000[citation needed] 50,000
Sarai 120,000 [15]
Shangjing 140,000 [12]
Suzhou 100,000 [12] 96,000 [15]
Tabriz 125,000 [15] 100,000 [15]
Thanjavur 88,000 [15]
Venice 45,000 [26] 110,000 [15]
Vijayanagar 100,000 [15]
Warangal 63,000 [15] 80,000 [15]
Renaissance: 1400-1599
City 1400 1450 1500 1550 1575
Agra 200,000 [15]
Ahmedabad 100,000 [15] 140,000 [15]
Ahmednagar 70,000 [15]
Bago 150,000 [15] 175,000 [15]
Beijing 150,000 [15] 600,000 [15] 672,000 [13][15]

1,000,000 [12]

690,000 [15] 706,000 [15]
Bursa 130,000 [15]
Cairo 125,000[2]
360,000 [15]
380,000 [15] 400,000 [2][14] 360,000 [15] 275,000 [15]
Chan Chan 60,000 - 100,000[29] 5,000 - 10,000[30]
Chang'an / Xi'an 127,000 [15]
Constantinople / Istanbul 200,000 [14] 660,000 [15] 680,000 [15]
Cuttack 75,000 [15] 100,000 [15] 140,000 [15] 90,000 [15]
Cusco 50,000 [15]
Delhi 80,000 [15]
Fes 125,000 [15] 130,000 [15]
Florence 45,000 [25] 60,000 [25]
Gao 60,000 [15]
Gaur 150,000 [15] 200,000 [15]
Genoa 80,000 [25] 150,000 [25]
Granada 165,000 [15]
Guangzhou 150,000 [15] 175,000 [15] 150,000 [15] 160,000 [15] 170,000 [15]
Gwalior 80,000 [15]
Hangzhou 1,500,000[12]

235,000 [15]

250,000 [15] 250,000[14] 260,000 [15] 260,000 [15]
Jaunpur 100,000 [15]
Kalburgi 90,000 [15]
Kano 50,000 [15]
Khambhat 60,000 [15]
Kollam 60,000 [15]
London [27] 50,000-100,000
Mandu 70,000 [15]
Milan 125,000 [26] 80,000 [25]
Nanjing 487,000 [15] 150,000 [15] 157,000 [15] 182,000 [15] 188,000 [15]
Naples 209,000 [15] 215,000 [15]
Oyo-Ile 60,000 [15]
Paris 275,000 [26]

280,000 [15]

150,000 [15] 185,000 [14] 210,000 [15] 220,000 [15]
Rome 30,000 50,000[citation needed]
Samarkand 130,000 [15]
Seoul 125,000 [15]
Suzhou 129,000 [15]
Tabriz 150,000 [15] 200,000 [15] 250,000 [15]
Tenochtitlan 212,500 [31]

80,000 [15]

Texcoco 60,000 [15]
Venice 120,000 [25] 110,000 [26] 171,000 [15]
Vijayanagar 400,000 [15] 455,000 [15] 500,000 [14] 480,000 [15]

Early Modern era

City 1600 1650 1700 1750 1800 1825 1850 1875
Agra 500,000 [15]
Ahmedabad 380,000 [15]
Amsterdam 60,000[32] 140.000[32] 205,000[citation needed] 219,000 [15] 205,000[citation needed]
Ayutthaya 300,000[citation needed] 1,000,000 [12]
Beijing 706,000 [14]

1,000,000 [12]

470,000 [15] 650,000 [14] 900,000 [15] 1,100,000 [12][14] 1,350,000 [15] 1,648,000 [15]
Berlin 12,000[citation needed] 6,500[33] 70,000[citation needed] 90,000[33] 172,000[33] 419,000[33] 1,122,330 [15]
966,900[33]
Cairo 200,000 [15]
Copenhagen 29,000 65,000 80,000 100,000 150,000 260,000
Edo(Tokyo) 60,000 [15] 688,000 [15]

1,000,000 (1721 year)[34]

1,100,000[14]

685,000 [15]

Esfahān 350,000 [15] 350,000 [15]
Guangzhou 180,000 [15] 200,000 [15] 200,000 [15] 400,000 [15] 1,000,000 [12]

800,000 [15]

900,000 [15] 875,000 [15]
Hangzhou 270,000 [15] 281,000 [15] 303,000 [15] 340,000 [15] 387,000 [15] 410,000 [15]
Constantinople/Istanbul 400,000[2]
700,000 [15]
700,000 [15] 600,000[2]
700,000 [15]
625,000 [15] 570,000 [15] 675,000 [15] 785,000 [15]
Kagoshima 67,000 [15]
Kanazawa 67,000 [15]
Kyoto 300,000 [15] 400,000+[35]

350,000 [15]

377,000 [14]
Lahore 360,000 [15]
London 150,000[citation needed]

200,000 [27]

410,000 [15]
350,000 [27]
550,000 [15][27]
600,000[2]
676,000 [15]
700,000 [27]
861,000 [15]
959,300 (1801) [27]
1,335,000 [15] 2,320,000 [15]
2,363,000 (1851) [27]
4,241,000 [15]
Madrid 90,000[citation needed] 125,000[citation needed] 180,000[citation needed]
Milan [26] 150,000 125,000 160,000
Moscow 100,000[citation needed] 150,000[citation needed] 200,000[citation needed]

248,000 [15]

Nagoya 65,000 [15] 92,000 [15]
Nanjing 194,000 [15] 178,000 [15]
Naples 224,000 [15] about 400,000 [36] (before the big plague of the 1656) 207,000 [26] 310,000 [15] 430,000 [15] 350,000 [15]
New York City 1,900,000 [15]
Osaka 360,000 [15] 350,000+[35]

380,000 [15]

383,000 [14]
Paris 325,000[citation needed]

245,000 [15]

455,000 [15] 600,000[citation needed]

530,000 [15]

556,000 [15] 547,000 [15] 855,000 [15] 1,314,000 [15] 2,250,000 [15]
Rome 100,000[citation needed] 150,000 [26] 163,000[citation needed]
Saint Petersburg 438,000 [15] 1,035,000
Seoul 150,000 [15] 158,000 [15] 187,000 [15]
Sunpu 100,000 [15]
Suzhou 243,000 [15] 302,000 [15]
Venice [26] 180,000 145,000 160,000
Vienna 80,000[citation needed] 100,000[citation needed] 175,000[citation needed] 225,000[citation needed] 1,020,000 [15]
Xi'an 138,000 [15] 167,000 [15] 195,000 [15] 224,000 [15] 259,000 [15]
Yamaguchi 80,000 [15]

20th century

City 1900 1950 2000 2000/1900
Bangkok 300,000 1,200,000 9,320,000 31.06
Berlin 2,071,257 4,338,756 4,101,000 1.97
Buenos Aires 950,891 4,618,255 11,460,575 12.05
Chicago 1,698,575 4,900,000 8,300,000 4.88
Copenhagen 500,000 1,200,000 1,400,000 2.80
Istanbul 942,900 983,041 10,018,735 10.62
London 6,506,954 8,196,978 8,250,000 1.26
Los Angeles 102,479 3,500,000 11,500,000 112.21
Madrid 575,675 1,553,338 5,285,242 9.18
Mexico City 400,000 2,883,000 19,400,000 48.50
Moscow 1,175,000 4,847,000 10,126,424 8.61
New York City 4,200,000 12,300,000 17,800,000 4.23
Osaka 6,177,000 (1920) 9,000,000 18,643,915 3.01
Paris 3,750,000 6,150,000 9,700,000 2.58
Rome 422,000 1,650,000 3,000,000 7.11
Saint Petersburg 1,439,400 2,691,000 4,200,000 2.91
São Paulo 239,820 2,700,000 (1954) 18,500,000 77.14
Shanghai 1,000,000 5,406,000 [14] 16,738,000 16.73
Tokyo 1,497,000 13,051,000 34,671,612 23.16
Vienna 1,769,137 1,616,125 1,550,000 .87

21st century

See List of cities by population for current data.

See also

References

 1. 1.0 1.1 1.2 Yuri E. Berezkin: http://www.arkeologi.uu.se/afr/projects/BOOK/berez.pdf
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 Ian Morris: Social development Stanford university 2010
 3. 3.0 3.1 World Prehistory: Class 9 Jericho and Çatal Hüyük
 4. http://projectsx.dartmouth.edu/history/bronze_age/lessons/les/2.html
 5. Л.Панченко. Паланка (історико-краєзнавчий нарис). Умань. 2003 ISBN 966-7659-30-5
 6. Шмаглій М. М., Дудкін В. П. Зіньковський К. В. Про комплексне вивчення трипільських поселень. Археологія № 10. Київ. 1973
 7. А.І.Кузьмінський, Г. В. Суховершко, В. Я. Чудновський. Наш рідний край. Хрестоматія з історії Черкащини. Київ. 1993
 8. Dobrovody and Maydanets Suggested to be housing up to 10,000 people in Modelski'w text (pp. 24–25), The estimate is based on the author's personal communication with Mikhail Videiko, Institute of Archaeology, Kiev, October 2002 (p. 75). The previous estimates by S. I. Kruts for Maydanets and Talianki are 8,000 (1,575 housed within 270 ha) and 14,000 (2,700 houses within 450 ha), respectively (Pitskhelauri, K. N., and Chernykh, E. N. Eds., Kavkaz v sisteme paleometallicheskikh kultur Evrazii, Metsniereba, Tbilisi, 1989, pp. 146–156.).
 9. http://www.trypillia.com/articles/eng/se1.shtml http://webpages.charter.net/anthropogene/arc_vol1_is9.html[unreliable source?]
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58 10.59 10.60 10.61 10.62 10.63 10.64 10.65 10.66 10.67 10.68 10.69 10.70 10.71 10.72 10.73 10.74 10.75 10.76 10.77 10.78 10.79 10.80 10.81 George Modelski, "Cities of the Ancient World: An Inventory (-3500 to -1200)".
 11. 11.0 11.1 Encyclopædia Britannica. The Indus Civilization - Population.
 12. 12.000 12.001 12.002 12.003 12.004 12.005 12.006 12.007 12.008 12.009 12.010 12.011 12.012 12.013 12.014 12.015 12.016 12.017 12.018 12.019 12.020 12.021 12.022 12.023 12.024 12.025 12.026 12.027 12.028 12.029 12.030 12.031 12.032 12.033 12.034 12.035 12.036 12.037 12.038 12.039 12.040 12.041 12.042 12.043 12.044 12.045 12.046 12.047 12.048 12.049 12.050 12.051 12.052 12.053 12.054 12.055 12.056 12.057 12.058 12.059 12.060 12.061 12.062 12.063 12.064 12.065 12.066 12.067 12.068 12.069 12.070 12.071 12.072 12.073 12.074 12.075 12.076 12.077 12.078 12.079 12.080 12.081 12.082 12.083 12.084 12.085 12.086 12.087 12.088 12.089 12.090 12.091 12.092 12.093 12.094 12.095 12.096 12.097 12.098 12.099 12.100 12.101 12.102 12.103 12.104 12.105 12.106 12.107 12.108 12.109 12.110 12.111 12.112 12.113 12.114 12.115 12.116 12.117 George Modelski, World Cities: –3000 to 2000, Washington DC: FAROS 2000, 2003. ISBN 2-00-309499-4. See also Evolutionary World Politics Homepage.
 13. 13.0 13.1 13.2 Matt T. Rosenberg, Largest Cities Through History.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64 14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75 14.76 14.77 14.78 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86 14.87 14.88 Tertius Chandler. Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census (1987), St. David's University Press (etext.org). ISBN 0-88946-207-0.
 15. 15.000 15.001 15.002 15.003 15.004 15.005 15.006 15.007 15.008 15.009 15.010 15.011 15.012 15.013 15.014 15.015 15.016 15.017 15.018 15.019 15.020 15.021 15.022 15.023 15.024 15.025 15.026 15.027 15.028 15.029 15.030 15.031 15.032 15.033 15.034 15.035 15.036 15.037 15.038 15.039 15.040 15.041 15.042 15.043 15.044 15.045 15.046 15.047 15.048 15.049 15.050 15.051 15.052 15.053 15.054 15.055 15.056 15.057 15.058 15.059 15.060 15.061 15.062 15.063 15.064 15.065 15.066 15.067 15.068 15.069 15.070 15.071 15.072 15.073 15.074 15.075 15.076 15.077 15.078 15.079 15.080 15.081 15.082 15.083 15.084 15.085 15.086 15.087 15.088 15.089 15.090 15.091 15.092 15.093 15.094 15.095 15.096 15.097 15.098 15.099 15.100 15.101 15.102 15.103 15.104 15.105 15.106 15.107 15.108 15.109 15.110 15.111 15.112 15.113 15.114 15.115 15.116 15.117 15.118 15.119 15.120 15.121 15.122 15.123 15.124 15.125 15.126 15.127 15.128 15.129 15.130 15.131 15.132 15.133 15.134 15.135 15.136 15.137 15.138 15.139 15.140 15.141 15.142 15.143 15.144 15.145 15.146 15.147 15.148 15.149 15.150 15.151 15.152 15.153 15.154 15.155 15.156 15.157 15.158 15.159 15.160 15.161 15.162 15.163 15.164 15.165 15.166 15.167 15.168 15.169 15.170 15.171 15.172 15.173 15.174 15.175 15.176 15.177 15.178 15.179 15.180 15.181 15.182 15.183 15.184 15.185 15.186 15.187 15.188 15.189 15.190 15.191 15.192 15.193 15.194 15.195 15.196 15.197 15.198 15.199 15.200 15.201 15.202 15.203 15.204 15.205 15.206 15.207 15.208 15.209 15.210 15.211 15.212 15.213 15.214 15.215 15.216 15.217 15.218 15.219 15.220 15.221 15.222 15.223 15.224 15.225 15.226 15.227 15.228 15.229 15.230 15.231 15.232 15.233 15.234 15.235 15.236 15.237 15.238 15.239 15.240 15.241 15.242 15.243 15.244 15.245 15.246 15.247 15.248 15.249 15.250 15.251 15.252 15.253 15.254 15.255 15.256 15.257 15.258 15.259 15.260 15.261 15.262 15.263 15.264 15.265 15.266 15.267 15.268 15.269 15.270 15.271 15.272 15.273 15.274 15.275 15.276 15.277 15.278 15.279 15.280 15.281 15.282 15.283 15.284 15.285 15.286 15.287 15.288 15.289 15.290 15.291 15.292 15.293 15.294 15.295 15.296 15.297 15.298 15.299 15.300 15.301 15.302 15.303 15.304 15.305 15.306 15.307 15.308 15.309 15.310 15.311 15.312 15.313 15.314 15.315 15.316 15.317 15.318 15.319 15.320 15.321 15.322 15.323 15.324 15.325 15.326 15.327 15.328 15.329 15.330 15.331 15.332 15.333 15.334 15.335 15.336 15.337 15.338 15.339 15.340 15.341 15.342 15.343 15.344 15.345 15.346 15.347 15.348 15.349 15.350 15.351 15.352 15.353 15.354 15.355 15.356 15.357 15.358 15.359 15.360 15.361 15.362 15.363 15.364 15.365 15.366 15.367 15.368 15.369 15.370 15.371 15.372 15.373 15.374 15.375 15.376 15.377 15.378 15.379 15.380 15.381 15.382 15.383 15.384 15.385 15.386 15.387 15.388 15.389 15.390 15.391 15.392 15.393 15.394 15.395 15.396 15.397 15.398 15.399 15.400 15.401 15.402 15.403 15.404 15.405 15.406 Site with some numbers from Chandler, some interpolated (etext.org)
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 Modelski’s list of the world’s largest cities treats Thebes and Haoqing as the top cities with 100,000 inhabitants (p. 218), though the same list on the next page (p. 219) as well as Table 2 (c) place the population of Thebes at 120,000, while that for Haoqing as well as Memphis and Babylon at 100,000 (pp. 33-34).
 17. Chandler listed Thebes, Haoqing, and Chengzhou (Luoyang) as the 1st, 2nd, and 3rd largest cities (p. 460), though Luoyang is supposed to pass 100,000 in 1000 B.C. (p. 541).
 18. When the city first passed 100,000, suggested by Richard Forstall (pp. 541-542).
 19. zh:汉书
 20. populations of Ephesus
 21. [Strabo . Geography (volume 1-7) 14.1.24. Cambridge: Loeb Classical Library, Harvard University Press]
 22. 22.0 22.1 Teotihuacan Introduction
 23. 23.0 23.1 Trudy Ring, Robert M. Salkin, K. A. Berney, Paul E. Schellinger (1996). International dictionary of historic places, Volume 4: Middle East and Africa. Taylor and Francis. p. 116. 
 24. Haoqing, the capital of Western Zhou, was located 15 km SW of Chang'an, the capital of Sung and Tang dynasties as well as the present center of Xi'an. Han capital was located 5 km NW of the center of modern Xi'an. All these sites are now within the sub-provincial city of Xi'an.
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 M. Ginatempo L. Sandri “L’Italia delle Città. Sec XIII XVI” Le Lettere 1990
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 P.M. Hoenberg L.Hollen Lees : “The Making of Urban Europe 1000-1950” Harvard University Press 1985
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 History_of_London#Population
 28. Cadre histoire
 29. Middendorf, 1898
 30. Michael Moseley and Kent Day, eds. Chan Chan: Andean Desert City University of New Mexico Press, 1982
 31. José Luis de Rojas, "México Tenochtitlan: Economía y sociedad en el siglo XVI", 1986
 32. 32.0 32.1 The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806. 1995.
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 Population statistics: historical demography.
 34. Gordon, Andrew: "A Modern History of Japan from Tokugawa Times to the Present". Oxford University Press, 2003. p23. (As of 1721).
 35. 35.0 35.1 Sansom, George (1963). "A History of Japan: 1615-1867." Stanford, California: Stanford University Press. p113. Note: These figures exclude military (samurai) population, which could account for a considerable portion of the population.
 36. books.google.it


External links

es:Población estimada de ciudades históricas gl:Cronoloxía das principais cidades da historia it:Lista delle maggiori città nei tempi storici ja:歴史上の推定都市人口 ru:Самые населённые города мира в истории tt:Халык саны буенча дөнья тарихындагы иң зур шәһәрләр zh:历史上的城市规模

This article uses material from the Wikipedia article Historical urban community sizes, that was deleted or is being discussed for deletion, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author(s): Shii Search for "Historical urban community sizes" on Google
View Wikipedia's deletion log of "Historical urban community sizes"
Wikipedia-logo-v2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.